Voorwaarden onderhouds overeenkomst                                        

Duur en beëindiging van de overeenkomst
* De overeenkomst gaat in op de datum zoals het contract is afgesloten en wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
* Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen.
Daar kunnen de volgende redenen voor zijn:
- wanprestatie of onzorgvuldig handelen van een partij;
- wanneer een van beide partijen de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst,
  zonder instemming van de andere partij, aan derden wil overdragen, dus bijvoorbeeld aan een nieuwe
  bewoner of in het geval van van Limpt centrale verwarming aan een ander onderhoudsbedrijf.
* Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels brief met handtekening en een kopie van de brief per gewone post. 
* Bij tussentijdse beëindiging van het contract kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van nota’s die reeds zijn voldaan of creditering van nog openstaande rekeningen.

Wat valt onder de overeenkomst
* Onder de overeenkomst valt het preventief onderhoud (onderhoud uit voorzorg)
* Het compleet vervangen van de ketel en/of radiatoren, en/of onderdelen vallen buiten
deze overeenkomst. Deze werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.

Preventief onderhoud
* Onder het preventief onderhoud (onderhoud uit voorzorg) wordt verstaan het periodiek uitvoeren van werkzaamheden om storingen te voorkomen. Dat wil zeggen 1x per jaar. Naast het voorkomen van storingen zijn de werkzaamheden er ook op gericht om de veilige werking van de installatie te controleren

  Kosten voor rekening van de opdrachtgever
* Het correctief onderhoud. Hieronder wordt verstaan het opheffen van storingen, waaronder geluidsoverlast van de installatie en het repareren, reviseren en/of vervangen van de onderdelen.
* Het compleet vervangen van de ketel en/of radiatoren
* Arbeidsloon voor het verrichten van reparaties naar aanleiding van bewoners gedrag.

Voorwaarden bij uitvoering
* De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale bij van Limpt centrale verwarming geldende werktijden van 08.00 – 17.00. Zeer spoedeisende klachten zullen ook buiten de geldende
werktijden van Van Limpt centrale verwarming worden uitgevoerd.
* De werkzaamheden zullen worden verricht door  vakbekwaam en klantgericht personeel. 

Informatie aan de opdrachtgever
* Na de uitvoering van het preventieve onderhoud voorziet van Limpt centrale verwarming de centrale verwarmingsinstallatie van een ‘ controle sticker ‘ met daarop de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd.
* Als tijdens de uitvoering van het preventieve onderhoud blijkt dat er onderdelen in de centrale verwarmingsinstallatie vervangen moeten worden, zal van Limpt centrale verwarming dit gelijk melden aan de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid en garantie
* Van Limpt centrale verwarming staat in voor de kwaliteit van de door zijn verrichte werkzaamheden.
* Van Limpt centrale verwarming heeft zijn aansprakelijkheid voor schade, die mocht ontstaan ten gevolge
van de ondeugdelijke uitvoering van zijn werkzaamheden, voldoende verzekerd.
* De opdrachtgever verplicht zich de installatie, alsmede het gebouw waarin deze zich bevindt, voldoende te verzekeren tegen het risico van schade door brand en/of gasexplosie.
* Van Limpt centrale verwarming is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van verborgen gebreken
van de installatie(s), indien de opdrachtgever zelf werkzaamheden aan de installatie(s) heeft verricht of dit door derden heeft laten verrichten.
* Voor wat betreft de garantie vallen nieuwe geleverde en gemonteerde onderdelen onder de bij de leverancier van die produchten gebruikelijke garantiebepalingen.

  Betalingen
* De geleverde diensten voor het preventief onderhoud dienen jaarlijks contant aan de monteur te worden betaald.
* De geleverde diensten voor het correctief onderhoud en het compleet vervangen van de ketel en/of radiatoren dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Contacten met de opdrachtgever
* Van Limpt centrale verwarming stelt de opdrachtgever telefonisch in kennis wanneer het preventief onderhoud zal worden uitgevoerd. Bij geen gehoor zal dit schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever wordt hier jaarlijks over geïnformeerd in de maand waarin de onderhoudsovereenkomst is afgesloten.

Controle en vervanging
* Als bij controle blijkt dat de ketel, en/of het leidingnet, en/of radiatoren, en/of onderdelen vervangen dienen te worden, zal van Limpt centrale verwarming een prijsopgave aan de opdrachtgever doen toekomen.
* Indien de partijen geen overeenstemming bereiken over de vervangingswerkzaamheden staat de opdrachtgever vrij prijsopgave te doen bij andere installateurs.